INTRANET PROGRAMARI ON LINE CHESTIONARE SATISFACTIE EDUCATIE SANITARA PACIENTI

Informatii Interes public


Modul de accesare a serviciilor oferite de spital

Accesarea serviciilor in cadrul Spitalului Orasenesc Regele Carol I Costesti, decontate de CJAS-Arges

Pentru serviciile de Spitalizare Continua si de Zi sunt necesare urmatoarele:

 • Biletul de trimitere valabil
 • Cardul National de Asigurari de Sanatate
 • Actul de Identitate
Pentru consultatiile in Ambulatoriu si investigatiile paraclinice:
 • Programare
 • Biletul de trimitere valabil
 • Cardul National de Asigurari de Sanatate
 • Actul de Identitate
NOTA : Spitalul are posibilitatea acordării de servicii hoteliere pacienților care nu necesită internare continuă, la solicitarea acestora.

ACTE NECESARE PENTRU INTERNARE

 • BULETIN / CARTE DE IDENTITATE
 • BILET DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE FAMILIE SAU MEDICUL SPECIALIST
 • DOVADA CALITATII DE ASIGURAT
  1. - card national de sanatate
  2. - adeverinta de asigurat cu valabilitate de 3 luni pentru persoanele care refuza in mod expres din motive religioase sau de constiinta primirea cardului national
  3. - adeverinta de inlocuire a cardului national de sanatate pentru persoanele care solicita emiterea cardului de sanatate duplicat
  4. - adeverinta eliberata de Casa de Asigurari de Sanatate la care este inscris asiguratul pentru persoanele carora inca nu li s-au emis cardul de sanatate

CRITERII DE INTERNARE IN SPITAL

 • - nastere
 • - urgenta medico-chirurgicala si situatii in care este pusa in pericol viata pacientului sau care au acest potential, ce necesita supraveghere medicala continua
 • - bolnavi aflati sub incidenta art 109,110,124,125 din legea nr. 286/2009 privind Codul Penal cu modificarile si completarile ulterioare si cazurile dispuse prin ordonanta a procurorului pe perioada judecarii sau urmaririi penale , care necesita izolare sau internare obligatorie si tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanta de judecata a dispus executarea pedepsei intr-un penitenciar spital precum si tratamentul pacientilor din penitenciare a caror actiuni necesita monitorizare si reevaluare in cadrul penitenciarelor spital
 • - afectiuni pentru care diagnosticul si/sau tratamentul nu pot fi monitorizate in ambulatoriu sau spitalizare de zi

CONDITII DE EXTERNARE PACIENTI

1. Documente pe care pacientul le primeste la externare:
 • Scrisoarea medicală pentru medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu;
 • Rețeta compensată sau gratuită, dacă este cazul;
 • Certificat de concediu medical, dacă este cazul;
 • Recomandări pentru dispozitive medicale, dacă este cazul ;
 • Plan de îngrijiri la domiciliu;
 • Copie a înregistrărilor investigaţiilor de înaltă performanţă, o singură dată, la cerere;
 • Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite, după caz, conform normelor legale.
Fiecare pacient primește la externare o scrisoare medicală, care este un document medical standardizat si include date privind motivele internării, investigațiile efectuate, evaluarea medicală și diagnosticul stabilit, tratamentul si evolutia pacientului pe perioada internarii, durata de spitalizare, schema de tratament, recomandările medicale, planul de îngrijiri la domiciliu . Toate aceste informații sunt destinate atât pacientului, cât si medicului de familie sau medicului specialist din ambulatoriu sau dispensar, pentru continuarea tratamentului.
2. Externarea pacientului din spitalizare de zi Toate etapele externării pacientului, de la întocmirea documentelor până la semnarea cu cardul de sănătate si validarea, se realizează în cadrul secției în care acesta a fost internat. Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, are dreptul să primească, la externare documentele specifice spitalizării de zi, enumerate la punctul 1.
3. Externarea pacientului din spitalizare continuă Externarea pacientului se face în următoarele condiții:
 • La terminarea tratamentului sau la depăsirea fazei acute a bolii – estimarea momentului externării se face la internarea pacientului si se actualizează în funcție de evolutia clinică;
 • La cererea pacientului – pacientul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost informat de consecințele posibile asupra stării lui de sănătate, având obligatia să completeze si să semneze formularul de externare la cerere;
 • La transferul pacientului în alte spitale – decizia transferului pacientului în alt spital aparține medicului curant sau medicului de gardă;
 • La decesul pacientului, conform normelor legale si procedurii interne;
 • La părăsirea spitalului fără aziv medical (fuga din spital);
 • Disciplinar, conform normelor legale si procedurii interne.

Informatii despre COPLATA


DOCUMENTELE PRIN CARE SE ATESTĂ CALITATEA DE ASIGURAT ÎN SISTEMUL DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA SUNT, DUPĂ CAZ:
 • • Cardul Naţional de Asigurări Sociale de Sănătate;
 • • documentul rezultat prin accesarea electronică de verificare a calităţii de asigurat pus la dispoziţie de CNAS, de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate;
 • • Adeverinţa de asigurat eliberată prin grija casei de asigurări în evidenţa căruia este înscris asiguratul;
(Ordinul CNAS nr. 1549/2018 privind aprobarea NORMELOR METODOLOGICE pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat).
A. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
Pachetul minimal cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi se acordă în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat. PENTRU ACESTE SERVICII MEDICALE, NU SE SOLICITĂ BILET DE INTERNARE. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:
 • a) urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care are acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă;
 • b) boli cu potenţial endemoepidemic până la rezolvarea completă a cazului;
 • c) naşterea.
Nota.
Pentru criteriul urgenţă medico-chirurgicală, se acordă serviciile medicale având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. La solicitarea pacientului se poate continua internarea în regim de spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient pentru perioada în care serviciile acordate nu mai reprezintă urgenţă.
B. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
Serviciile spitaliceşti acordate sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare, de reabilitare medicală şi cuprind: consultaţii medicale de specialitate, investigaţii, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, îngrijire, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă, după caz, în funcţie de tipul de spitalizare. Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unitati sanitare ambulatorii, aflate în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate. În situatia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acorda serviciile medicale de urgenta necesare, având obligatia sa evalueze situatia medicala a pacientului si sa externeze pacientul daca starea de sanatate a acestuia nu mai reprezinta urgenta; la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de catre acesta; Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut şi îngrijiri de tip cronic şi se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:
 • a) naştere;
 • b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
 • a) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratament;
 • b) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital;
 • e) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.
FACTORII DE CARE TREBUIE SĂ SE ŢINĂ CONT CUMULATIV ÎN LUAREA DECIZIEI DE INTERNARE ÎN REGIM DE SPITALIZARE CONTINUĂ SUNT:
 • a) severitatea semnelor şi simptomelor prezentate de pacient;
 • b) predictibilitatea medicală a unei evoluţii negative, nedorite a pacientului;
 • c) nevoia pentru şi disponibilitatea analizelor/investigaţiilor diagnostice;
 • d) epuizarea resurselor diagnostice şi terapeutice în celelalte domenii de asistenţă medicală.
Pacienţii care prezintă un bilet de internare pentru spitalizare continuă vor putea fi programaţi pentru internare, în funcţie de afecţiune şi de gravitatea semnelor şi simptomelor prezentate şi de disponibilitatea serviciilor spitalului.
Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare de zi cuprinde îngrijiri de tip acut şi îngrijiri de tip cronic şi se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:
 • a) urgenţe medico-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condiţiile stabilite în norme;
 • b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.
SERVICIILE MEDICALE SPITALICEŞTI ÎN REGIM DE SPITALIZARE CONTINUĂ SE ACORDĂ PE BAZA BILETULUI DE INTERNARE ELIBERAT DE:
 • – medicul de familie;
 • – medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare;
NU SE SOLICITĂ BILET DE INTERNARE ÎN URMĂTOARELE SITUAŢII:
PENTRU SPITALIZARE CONTINUĂ:
 • – naştere;
 • – urgenţe medico-chirurgicale;
 • – boli cu potenţial endemoepidemic, care necesită izolare şi tratament;
 • – bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital;
 • – cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
 • – transferul intraspitalicesc în situaţia în care se schimbă tipul de îngrijire;
 • – transferul interspitalicesc;
 • – pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană beneficiază de servicii medicale spitaliceşti programate şi acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, respectiv de servicii medicale spitaliceşti acordate pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, precum şi de servicii medicale spitaliceşti pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României
LA INTERNARE BOLNAVUL VA PREZENTA :
 • • ACTUL DE IDENTITATE
 • • ADEVERINŢA DE ASIGURAT ELIBERATĂ PRIN GRIJA CASEI DE ASIGURĂRI ÎN EVIDENŢA CĂRUIA ESTE ÎNSCRIS ASIGURATUL sau
 • • CARDUL NAŢIONAL DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
 • • BILET DE TRIMITERE INTERNARE
 • • ADEVERINTA DE LA LOCUL DE MUNCA sau
 • • ADEVERINTA DE ELEV/ STUDENT sau
 • • ADEVERINTA DE LA SOMAJ sau
 • • ADEVERINTA COASIGURAT sau
 • • CUPON PENSIE
NU UITATI!
 • • Chiar daca sunteti neasigurat aveti dreptul la servicii medicale de urgenta gratuit si beneficiati de pachetul minimal de servicii medicale, fara a face dovada calitatii de asigurat.
 • • Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania.
Care sunt drepturile si obligatiile asiguratului?
Nu uitati ca in calitatea dvs. de asigurat aveti drepturi garantate de lege insa si obligatii.
Drepturile asiguratilor:
 • • să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură, in conditiile Legii nr. 95/2006, republicata si actualizata si ale contractului-cadru;
 • • să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate;
 • • să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia, cu excepţia situaţiilor prevăzute în Contractul-cadru;
 • • să beneficieze de pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;
 • • să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru;
 • • să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;
 • • să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 • • să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
 • • să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;
 • • să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică;
 • • să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;
 • • să beneficieze de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive;
 • • să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
 • • să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul;
 • • să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale;
 • • să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii.
Pentru amanunte privind conditiile in care asiguratii pot beneficia de aceste drepturi accesati pagina Casei Nationale de Asigurari de Sanatate: Ce trebuie sa faca asiguratul?
Obligatiile asiguratilor:
 • • sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
 • • sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
 • • sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
 • • sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
 • • sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
 • • sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
 • • sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
 • • sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.
Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223 din Legea nr. 95/2006, republicata si actualizata, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.
1. Documente pe care pacientul le primeste la externare:
 • • Bilet de externare;
 • • Scrisoarea medicală pentru medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu;
 • • Rețeta compensată sau gratuită, dacă este cazul;
 • • Certificat de concediu medical, dacă este cazul;
 • • Recomandări pentru dispozitive medicale, dacă este cazul ;
 • • Plan de îngrijiri la domiciliu;
 • • Copie a înregistrărilor investigaţiilor de înaltă performanţă, o singură dată, la cerere;
 • • Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite.
Fiecare pacient primește la externare o scrisoare medicală, care este un document medical standardizat și include date privind motivele internării, investigațiile efectuate, evaluarea medicală și diagnosticul stabilit, tratamentul și evoluția pacientului pe poerioada internarii, durata de spitalizare, schema de tratament, recomandările medicale, planul de îngrijiri la domiciliu . Toate aceste informații sunt destinate atât pacientului, cât și medicului de familie sau medicului specialist din ambulatoriu sau dispensar, pentru continuarea tratamentului.
2. Externarea pacientului din spitalizare continuă
Externarea pacientului se face în următoarele condiții:
 • • La terminarea tratamentului sau la depășirea fazei acute a bolii – estimarea momentului externării se face la internarea pacientului și se actualizează în funcție de evoluția clinică;
 • • La cererea pacientului – pacientul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost informat de consecințele posibile asupra stării lui de sănătate, având obligația să completeaze și să semneaze formularul de externare la cerere;
 • • La transferul pacientului în alte spitale – decizia transferului pacientului în alt spital aparține medicului curant sau medicului de gardă;
 • • La decesul pacientului, conform procedurii interne;
 • • La părăsirea spitalului fără aziv medical (fuga din spital);
 • • Disciplinar, conform procedurii interne;
 • • Pacientii cu dificultati de deplasare vor fi însotiti pâna la iesirea din spital de o infirmiera urmând ca de acolo sa fie preluati de familie.
Programul de acces al vizitatorilor la pacienţii internaţi
Programul de acces al vizitatorilor la pacienţii internaţi internați în unitate are o durată de 4 ore, în intervalul orar 14.00-18.00 de luni până vineri, iar în zilele de sâmbătă şi duminică o durată de 6 ore în intervalul orar 10.00-16.00. Accesul vizitatorilor în salon este permis după cum urmează:
 • a) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de cel mult 3 paturi, pacienţii putând fi vizitaţi doar pe rând;
 • b) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de 4-6 paturi, putând fi vizitaţi maximum doi pacienţi în acelaşi timp;
 • c) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr mai mare de 6 paturi, putând fi vizitaţi maximum trei pacienţi în acelaşi timp.
Durata vizitei este limitată la 30 de minute, cu excepţia compartimentelui ATI. Vizitarea pacienţilor în compartimentul de terapie intensivă este permisă zilnic cu respectarea următoarelor condiţii de acces:
 • a) durata totală a programului de vizită este 1 oră în intervalul 10.00-11.00 și de 1 oră în intervalul 17.00-18.00;
 • b) la saloanele cu cel mult 4 paturi este permis accesul pentru 1 vizitator/pacient/intervalul orar de vizită, pacienţii putând fi vizitaţi doar pe rând;
 • c) la saloanele cu peste 4 paturi este permis accesul pentru 1 vizitator/pacient/intervalul orar de vizită, putând fi vizitaţi maximum 2 pacienţi în acelaşi timp;
 • d) durata vizitei este de maximum 10 minute, cu posibilitatea de prelungire, cu acordul medicului ATI; pe toată durata vizitei, persoana vizitatoare va fi însoţită de personalul compartimentului;
 • e) contactul fizic cu pacientul este permis numai cu acordul şi sub supravegherea asistentei medicale sau medicului ATI şi trebuie să fie scurt şi după o prealabilă dezinfecţie suplimentară a mâinilor vizitatorului.
În secţiile/compartimentele ATI, accesul vizitatorilor într-un salon în cursul intervalelor orare zilnice mai sus indicate poate fi suspendat pe durata efectuării oricăror manevre, tehnici sau tratamente care necesită prezenţa unui medic ATI şi a cel puţin unei asistente ATI. În aceste cazuri, intervalele orare zilnice de vizită vor fi prelungite cu o durată de timp egală cu cea suspendată.