Anunturi Spitalul Costesti

Ne pasa de sanatatea ta !

ANUNT

In conformitate cu prevederile Ordinului .MSF nr 869/2015 ,cu modificarile si completarile ulterioare,art.3,alin 4 din Anexa 1 si aprobarea Consiliului Judetean Arges cu adresa numarul 6515/02.05.2017 ,Spitalul Orasenesc Regele Carol I Costesti scoate la concurs un post vacant de Biolog la Laboratorul de Analize Medicale, cu atestat RENAR SR EN ISO 15189: 2013 ”Formare Auditori Interni pentru Laboratoare Medicale”, in cadrul Spitalului Orasenesc “Regele Carol I” Costesti,judetul Arges. La concurs se pot inscrie biologi cu atestat RENAR SR EN ISO 15189: 2013 ”Formare Auditori Interni pentru Laboratoare Medicale”. Dosarul de inscriere va cuprinde urmatoarele :

 • a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 • b) copia de pe diploma biolog;
 • c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 • d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
 • e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 • f) cazierul judiciar;
 • g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 • h) chitanţa de plată a taxei de concurs(150 lei).
 • i)copia actului de identitate în termen de valabilitate.
 • j) copie atestat RENAR SR EN ISO 15189: 2013 ”Formare Auditori Interni pentru Laboratoare Medicale”.

Tematica si bibliografia pentru aceste posturi se pot obtine de la biroul RUNOS al Spitalului Orasenesc Regele Carol I Costesti. Inscrierile se fac la biroul RUNOS al Spitalului Regele Carol I Costesti in termen de 15 zile de la aparitia publicatiei,iar concursul se va desfasura dupa 30 de zile de la aparitia publicatiei. Relatii suplimentare se obtin de la Biroul RUNOS al Spitalului Regele Carol I Costesti,tel 0248 673 550.

ANUNT

Privind rezultatele probei scrise la examenul de ocupare a postului de infirmiera debutant la sectia medicina interna.
Nume si prenume candidat Punctaj Status Mentiuni
Albu Mirela Nicoleta 11p Respins -
Parvu Florentina Larisa 16p Respins -
Popescu Gabriela 52p Admis -
Contestatiile pentru proba scrisa se depun la secretariatul unitatii pana la data de 08.06.2017 Ora 14:00

ANUNT

privind rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului de registrator medical debutant la Compartimentul Primiri Urgente
Nume si prenume candidat Nr cerere dosar Status Mentiuni
Chitan Mihaela-Ani 4176/22.05.2017 Admis -
Craciun Ion Emanuel 4230/23.05.2017 Admis -
Proba scrisa se va desfasura la data de 06.06.2017,ora 10;00 la sediul Spitalului Regele Carol I Costesti –in “Sala de mese”. Candidatul se va prezenta la ora 9:45 pentru indeplinirea formalitatilor prealabile,respectiv verificarea identitatii prin prezentarea buletinului, a cartii de identitate sau a oricarui document care sa ateste identitatea.

ANUNT

Privind rezultatele probei scrise la examenul de ocupare a postului de Muncitor IV –Lenjer la Intretinere Reparatii.
Nume si prenume candidat Punctaj Status Mentiuni
Marin Anisoara 75p Admis -
Contestatiile pentru proba scrisa se depun la secretariatul unitatii pana la data de 26.05.2017 Ora 15:00

Anunt

Privind rezultatele probei interviu la examenul de ocupare a postului de asistent medical generalist debutant PL ,specializarea nutritie si dietetica la Nutritie si Dietetica.
Nume si prenume candidat Punctaj Status Mentiuni
Burdusa Gabriela 100p Admis -
Contestatiile pentru proba scrisa se depun la secretariatul unitatii pana la data de 23.05.2016 Ora 15:00

ANUNT

privind rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului de muncitor IV -lenjer
Nume si prenume candidat Nr cerere dosar Status Mentiuni
Marin Anisoara 3815/08.05.2017 Admis -
Proba scrisa se va desfasura la data de 25.05.2017,ora 10;00 la sediul Spitalului Regele Carol I Costesti –in “Sala de mese”. Candidatul se va prezenta la ora 9:45 pentru indeplinirea formalitatilor prealabile,respectiv verificarea identitatii prin prezentarea buletinului, a cartii de identitate sau a oricarui document care sa ateste identitatea.

PUBLICATIE DE CONCURS

Nr3729/03.05.2017 In conformitate cu aprobarea Consiliului Judetean Arges nr. 6514/02.05.2017 Spitalul Orasenesc “Regele Carol I” cu sediul in orasul Costesti ,Str.Industriei nr.19,jud.Arges in conformitate cu prevederile HG Nr 286/2011 ,cu modificarile si completarile ulterioare, scoate la concurs: 1 post de Infirmiera Debutant la Sectia Medicina Interna ,contract individual de munca pe durata nedeterminata.

Concursul consta in trei etape succesive:selectia dosarelor,proba scrisa si o proba interviu,iar punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si proba interviu.

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu. Calendarul organizarii concursului:
 • 12.05.2017-Publicarea anuntului,
 • 12.05..2017-25.05.2017,ora 15:00-Depunere dosare,
 • 26.05.2017-Afisarea rezultatelor selectiei dosare de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare,
 • 29.05.2017-Depunere contestatii selectie dosare concurs,
 • 30.05.2017-Solutionare contestatii selectie dosare de concurs si afisare rezultate,
 • 07.06.2017,ora 10:00-Proba Scrisa ,
 • 07.06.2017-Afisare rezultate proba scrisa,
 • 08.06.2017-Depunere contestatii,
 • 09.06.2017-Solutionare contestatii si afisare rezultate,
 • 12.06.2017,ora 10:00 Sustinerea probei interviu,
 • 12.06.2017-Afisare rezultate proba interviu,
 • 13.06.2017-Depunere contestatii,
 • 14.06.2017-Solutionare contestatii proba interviu si afisare rezultate,
 • 14.06.2017-Afisare rezultate finale .
Conditii generale :
 • a)are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si,dupa caz,de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs
 • g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice: Scoala generala. Dosarul de concurs va cuprinde:
 • a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor in specialitate si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea contitiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica ;
 • d)copia carnetului de munca sau,dupa caz,,adeverintele care atesta vechimea in munca ,in meserie si/sau in specialitatea studiilor,in copie ;
 • e) cazierul judiciar ;
 • f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • g) curriculum vitae;
 • h) taxa de inscriere -50 lei
Documentele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea. Dosarele se depun la biroul RUNOS pana la data de 25.05.2017,ora 15.00. Bibliografia si fisa postului sunt afisate la sediul unitatii. Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul RUNOS al Spitalului Regele Carol I Costesti ,secretar comisie concurs Ec.Rada Cristian Liviu .tel.0248673550,interior 18. Descarca anuntul complet si fisa postului de aici

PUBLICATIE DE CONCURS

Nr3721/03.05.2017

In conformitate cu aprobarea Consiliului Judetean Arges nr. 6514/02.05.2017 Spitalul Orasenesc “Regele Carol I” cu sediul in orasul Costesti ,Str.Industriei nr.19,jud.Arges in conformitate cu prevederile HG Nr 286/2011 ,cu modificarile si completarile ulterioare, scoate la concurs:

1 post de Registrator Medical Debutant la Compartimentul de Primiri Urgente ,contract individual de munca pe durata nedeterminata.

Concursul consta in trei etape succesive:selectia dosarelor,proba scrisa si o proba interviu,iar punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si proba interviu.

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu.

Calendarul organizarii concursului:

 • 11.05.2017-Publicarea anuntului,
 • 11.05..2017-24.05.2017,ora 15:00-Depunere dosare,
 • 25.05.2017-Afisarea rezultatelor selectiei dosare de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare,
 • 26.05.2017-Depunere contestatii selectie dosare concurs,
 • 29.05.2017-Solutionare contestatii selectie dosare de concurs si afisare rezultate,
 • 06.06.2017,ora 10:00-Proba Scrisa ,
 • 06.06.2017-Afisare rezultate proba scrisa,
 • 07.06.2017-Depunere contestatii,
 • 08.06.2017-Solutionare contestatii si afisare rezultate,
 • 09.06.2017,ora 10:00 Sustinerea probei interviu,
 • 09.06.2017-Afisare rezultate proba interviu,
 • 12.06.2017-Depunere contestatii,
 • 13.06.2017-Solutionare contestatii proba interviu si afisare rezultate,
 • 13.06.2017-Afisare rezultate finale .

Conditii generale :

 • 1.are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • 2.cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • 3.are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • 4.are capacitate deplina de exercitiu;
 • 5.are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • 6.indeplineste conditiile de studii si,dupa caz,de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs
 • 7.nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice: Diploma de studii medii de specialitate sau diploma de studii medii. Dosarul de concurs va cuprinde:
 • 1.cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice
 • 2.copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • 3.copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor in specialitate si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea contitiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica ;
 • 4.copia carnetului de munca sau,dupa caz,,adeverintele care atesta vechimea in munca ,in meserie si/sau in specialitatea studiilor,in copie ;
 • 5. cazierul judiciar ;
 • 6.adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • 7.curriculum vitae;
 • 8. taxa de inscriere -50 lei
Documentele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea. Dosarele se depun la biroul RUNOS pana la data de 24.05.2017,ora 15.00. Bibliografia si fisa postului sunt afisate la sediul unitatii. Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul RUNOS al Spitalului Regele Carol I Costesti ,secretar comisie concurs Ec.Rada Cristian Liviu .tel.0248673550,interior 18. Descarca anuntul complet si fisa postului de aici

ANUNT

Anexa nr. 1 la procesul verbal nr. 3862/09.05.2017 privind rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului de asistent medical generalist debutant PL cu specializare nutritie si dietetica Proba scrisa se va desfasura la data de 17.05.2017,ora 10;00 la sediul Spitalului Regele Carol I Costesti –in “Sala de mese”. Candidatul se va prezenta la ora 9:45 pentru indeplinirea formalitatilor prealabile,respectiv verificarea identitatii prin prezentarea buletinului, a cartii de identitate sau a oricarui document care sa ateste identitatea.

PUBLICATIE DE CONCURS

Nr 3415/24.04.2017

In conformitate cu aprobarea Consiliului Judetean Arges nr. 5335/12.04.2017

Spitalul Orasenesc “Regele Carol I” cu sediul in orasul Costesti ,Str.Industriei nr.19,jud.Arges in conformitate cu prevederile HG Nr 286/2011 ,cu modificarile si completarile ulterioare, scoate la concurs: 1 post de Muncitor IV - Lenjer la Intretinere Reparatii ,contract individual de munca pe durata nedeterminata.

Concursul consta in trei etape succesive:selectia dosarelor,proba scrisa si o proba interviu,iar punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si proba interviu.

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu.

Calendarul organizarii concursului:
 • 03.05.2017-Publicarea anuntului,
 • 03.05..2017-16.05.2017,ora 15:00-Depunere dosare,
 • 17.05.2017-Afisarea rezultatelor selectiei dosare de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare,
 • 18.05.2017-Depunere contestatii selectie dosare concurs,
 • 19.05.2017-Solutionare contestatii selectie dosare de concurs si afisare rezultate,
 • 25.05.2017,ora 10:00-Proba Scrisa ,
 • 25.05.2017-Afisare rezultate proba scrisa,
 • 26.05.2017-Depunere contestatii,
 • 29.05.2017-Solutionare contestatii si afisare rezultate,
 • 30.05.2017,ora 12:00 Sustinerea probei interviu,
 • 30.05.2017-Afisare rezultate proba interviu,
 • 31.05.2017-Depunere contestatii,
 • 02.06.2017-Solutionare contestatii proba interviu si afisare rezultate,
 • 02.06.2017-Afisare rezultate finale .

Conditii generale :

 • a)are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si,dupa caz,de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs
 • g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

Atestat/curs croitorie .

Dosarul de concurs va cuprinde:

 • a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor in specialitate si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea contitiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica ;
 • d)copia carnetului de munca sau,dupa caz,,adeverintele care atesta vechimea in munca ,in meserie si/sau in specialitatea studiilor,in copie ;
 • e) cazierul judiciar ;
 • f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • g) curriculum vitae;
 • h) taxa de inscriere -50 lei

Documentele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele se depun la biroul RUNOS pana la data de 16.05.2017,ora 15.00.

Bibliografia si fisa postului sunt afisate la sediul unitatii.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul RUNOS al Spitalului Regele Carol I Costesti ,secretar comisie concurs Ec.Rada Cristian Liviu .tel.0248673550,interior 18. Descarca anuntul complet si fisa postului de aici

PUBLICATIE DE CONCURS

Nr 2933/18.04.2017

In conformitate cu aprobarea Consiliului Judetean Arges nr. 5335/12.04.2017

Spitalul Orasenesc “Regele Carol I” cu sediul in orasul Costesti ,Str.Industriei nr.19,jud.Arges in conformitate cu prevederile HG Nr 286/2011 ,cu modificarile si completarile ulterioare, scoate la concurs: - 1 post de Asistent Medical Generalist Debutant PL - Nutritie si Dietetica,contract individual de munca pe durata nedeterminata.

Concursul consta in trei etape succesive:selectia dosarelor,proba scrisa si o proba interviu,iar punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si proba interviu.

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu.

Calendarul organizarii concursului:
 • 24.04.2017-Publicarea anuntului,
 • 24.04..2017-08.05.2017,ora 15:00-Depunere dosare,
 • 09.05.2017-Afisarea rezultatelor selectiei dosare de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare,
 • 10.05.2017-Depunere contestatii selectie dosare concurs,
 • 11.05.2017-Solutionare contestatii selectie dosare de concurs si afisare rezultate,
 • 17.05.2017,ora 10:00-Proba Scrisa ,
 • 17.05.2017-Afisare rezultate proba scrisa,
 • 18.05.2017-Depunere contestatii,
 • 19.05.2017-Solutionare contestatii si afisare rezultate,
 • 22.05.2017,ora 12:00 Sustinerea probei interviu,
 • 22.05.2017-Afisare rezultate proba interviu,
 • 23.05.2017-Depunere contestatii,
 • 24.05.2017-Solutionare contestatii proba interviu si afisare rezultate,
 • 24.05.2017-Afisare rezultate finale .

Conditii generale :

 • a)are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si,dupa caz,de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs
 • g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

Atestat/Specializare in Nutritie si Dietetica

Dosarul de concurs va cuprinde:

 • a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor in specialitate si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea contitiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica ;
 • d)copia carnetului de munca sau,dupa caz,,adeverintele care atesta vechimea in munca ,in meserie si/sau in specialitatea studiilor,in copie ;
 • e) cazierul judiciar ;
 • f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • g) curriculum vitae;
 • h) taxa de inscriere -50 lei
 • i) certificat de membru si adeverinta eliberata de OAMGMAMR Arges

Documentele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele se depun la biroul RUNOS pana la data de 08.05.2017,ora 15.00.

Bibliografia si fisa postului sunt afisate la sediul unitatii.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul RUNOS al Spitalului Regele Carol I Costesti ,secretar comisie concurs Ec.Rada Cristian Liviu .tel.0248673550,interior 18.

ANUNT

Nr.2497/03.04.2017 In conformitate cu prevederile Ordinului .MSF nr 869/2015 ,cu modificarile si completarile ulterioare,art.3,alin 4 din Anexa 1 si aprobarea Consiliului Judetean Arges cu adresa numarul 13140/06.09.2016 ,Spiatalul Orasenesc Regele Carol I Costesti scoate la concurs urmatoarele posturi publicate si ramase neocupate :

 1. Medic in specialitatea medicina interna -Sectia Medicina Interna ,
 2. Medic in specialitatea obstetrica ginecologie -Sectia OG ,
 3. Medic in specialitatea urologie –Compartiment Urologie,
 4. in cadrul Spitalului Orasenesc “Regele Carol I” Costesti,judetul Arges.
La concurs se pot inscrie medici in specialitatile:medicina interna,obstetrica ginecologie,MG/MF si urologie . Dosarul de inscriere va cuprinde urmatoarele :
 1. cerere in care se va mentiona postul pe care doreste sa concureze,
 2. copie diploma de medic si adeverinta /certificat de confirmare in grad profesional,
 3. copie a Certificatului Colegiului Medicilor cu viza pe anul in curs,
 4. dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art 447,alin (1) ,lit e) sau f),la art.531 alin.(1) lit.d) ori e),respectiv la art.618 alin (1) lit.d) ori e) din Legea nr 95/2005 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile ulterioare
 5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut la anexa 3 la ordin ,
 6. cazier judiciar,
 7. certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza ,
 8. chitanta de plata a taxei de concurs.
 9. copia actului de identitate
Taxa de concurs este de 150 lei.

Tematicile si bibliografia pentru aceste posturi se pot obtine de la biroul RUNOS al Spitalului Orasenesc Regele Carol I Costesti. Inscrierile se fac la biroul RUNOS al Spitalului Regele Carol I Costesti in termen de 15 zile de la aparitia publicatiei,iar concursul se va desfasura dupa 30 de zile de la aparitia publicatiei.

Relatii suplimentare se obtin de la Biroul RUNOS al Spitalului Regele Carol I Costesti,tel 0248 673 550.

MANAGER Dr.Minca Razvan Catalin

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

( Spitalul Regele Carol I Costesti )

To top