Anunturi Spitalul Costesti

Ne pasa de sanatatea ta !

PUBLICATIE DE CONCURS / 20.10.2017

In conformitate cu aprobarea Consiliului Judetean Arges nr. 15358/26.09.2017

Spitalul Orasenesc “Regele Carol I” cu sediul in orasul Costesti ,Str.Industriei nr.19,jud.Arges in conformitate cu prevederile HG Nr 286/2011 ,cu modificarile si completarile ulterioare, scoate la concurs:

1 post de asistent medical generalist debutant PL,la Sectia Pediatrie,contract individual de munca pe durata nedeterminata. Concursul consta in trei etape succesive:selectia dosarelor,proba scrisa si proba interviu,iar punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si proba interviu. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu.

Calendarul organizarii concursului:

 • 20.10.2017-Publicarea anuntului,
 • 20.10.2017-02.11.2017,ora 15:00-Depunere dosare,
 • 03.11.2017-Selectia dosarelor de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare si afisarea rezultatelor,
 • 06.11.2017-Depunere contestatii selectie dosare concurs,
 • 07.11.2017-Solutionare contestatii selectie dosare de concurs si afisare rezultate,
 • 14.11.2017,ora 10:00-Proba Scrisa ,
 • 14.11.2017-Afisare rezultate proba scrisa,
 • 15.11.2017-Depunere contestatii,
 • 16.11.2017-Solutionare contestatii si afisare rezultate,
 • 17.11.2017,ora 10:00 Sustinerea probei interviu,
 • 17.11.2017-Afisare rezultate proba interviu,
 • 20.11.2017-Depunere contestatii,
 • 21.11.2017-Solutionare contestatii proba interviu si afisare rezultate,
 • 21.11.2017-Afisare rezultate finale .
Conditii generale :
 • a)are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si,dupa caz,de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs
 • g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice: Diplomă de şcoală sanitară postliceală de specialitate
Dosarul de concurs va cuprinde:
 • a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor in specialitate si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea contitiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica ;
 • d) carnetul de munca sau,dupa caz,adeverintele care atesta vechimea in munca ,in meserie si/sau in specialitatea studiilor,in copie ;
 • e) cazierul judiciar ;
 • f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • g) curriculum vitae;
 • h) taxa de inscriere -50 lei
Documentele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea. Dosarele se depun la biroul RUNOS pana la data de 02.11.2017,ora 15.00. Bibliografia si fisa postului sunt afisate la sediul unitatii. Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul RUNOS al Spitalului Regele Carol I Costesti ,secretar comisie concurs Ec.Rada Cristian Liviu .tel.0248673550,interior 18.

DESCARCA ANUNTUL DE AICI ( include tematica si fisa postului )

PUBLICATIE DE CONCURS / 16.10.2017

In conformitate cu aprobarea Consiliului Judetean Arges nr. 15358/26.09.2017

Spitalul Orasenesc “Regele Carol I” cu sediul in orasul Costesti ,Str.Industriei nr.19,jud.Arges in conformitate cu prevederile HG Nr 286/2011 ,cu modificarile si completarile ulterioare, scoate la concurs:

1 post de Muncitor II –Instalator instalatii sanitare la Intretinere Reparatii ,contract individual de munca pe durata nedeterminata. Concursul consta in trei etape succesive:selectia dosarelor,proba scrisa si proba interviu,iar punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si proba interviu. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu.

Calendarul organizarii concursului:

 • 16.10.2017-Publicarea anuntului,
 • 16.10.2017-27.10.2017,ora 15:00-Depunere dosare,
 • 30.10.2017-Selectia dosarelor de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare si afisarea rezultatelor,
 • 31.10.2017-Depunere contestatii selectie dosare concurs,
 • 01.11.2017-Solutionare contestatii selectie dosare de concurs si afisare rezultate,
 • 08.11.2017,ora 10:00-Proba Scrisa ,
 • 08.11.2017-Afisare rezultate proba scrisa,
 • 09.11.2017-Depunere contestatii,
 • 10.11.2017-Solutionare contestatii si afisare rezultate,
 • 13.11.2017,ora 10:00 Sustinerea probei interviu,
 • 13.11.2017-Afisare rezultate proba interviu,
 • 14.11.2017-Depunere contestatii,
 • 15.11.2017-Solutionare contestatii proba interviu si afisare rezultate,
 • 15.11.2017-Afisare rezultate finale .
Conditii generale :
 • a)are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si,dupa caz,de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs
 • g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice: Atestat profesional sau curs de calificare în meserie. / Vechime in meserie 6 ani
Dosarul de concurs va cuprinde:
 • a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor in specialitate si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea contitiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica ;
 • d) carnetul de munca sau,dupa caz,adeverintele care atesta vechimea in munca ,in meserie si/sau in specialitatea studiilor,in copie ;
 • e) cazierul judiciar ;
 • f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • g) curriculum vitae;
 • h) taxa de inscriere -50 lei
Documentele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea. Dosarele se depun la biroul RUNOS pana la data de 27.10.2017,ora 15.00. Bibliografia si fisa postului sunt afisate la sediul unitatii. Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul RUNOS al Spitalului Regele Carol I Costesti ,secretar comisie concurs Ec.Rada Cristian Liviu .tel.0248673550,interior 18.

DESCARCA ANUNTUL DE AICI ( include tematica si fisa postului )

PUBLICATIE DE CONCURS / 10.10.2017

In conformitate cu aprobarea Consiliului Judetean Arges nr. 15358/26.09.2017

Spitalul Orasenesc “Regele Carol I” cu sediul in orasul Costesti ,Str.Industriei nr.19,jud.Arges in conformitate cu prevederile HG Nr 286/2011 ,cu modificarile si completarile ulterioare, scoate la concurs:

- 1 post de asistent medical generalist debutant PL la Compartiment Primire Urgente ,contract individual de munca pe durata nedeterminata. Concursul consta in trei etape succesive:selectia dosarelor,proba scrisa si proba interviu,iar punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si proba interviu. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu.

Calendarul organizarii concursului:

 • 10.10.2017-Publicarea anuntului,
 • 10.10.2017-23.10.2017,ora 15:00-Depunere dosare,
 • 24.10.2017-Selectia dosarelor de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare si afisarea rezultatelor,
 • 25.10.2017-Depunere contestatii selectie dosare concurs,
 • 26.10.2017-Solutionare contestatii selectie dosare de concurs si afisare rezultate,
 • 01.11.2017,ora 10:00-Proba Scrisa ,
 • 01.11.2017-Afisare rezultate proba scrisa,
 • 02.11.2017-Depunere contestatii,
 • 03.11.2017-Solutionare contestatii si afisare rezultate,
 • 06.11.2017,ora 10:00 Sustinerea probei interviu,
 • 06.11.2017-Afisare rezultate proba interviu,
 • 07.11.2017-Depunere contestatii,
 • 08.11.2017-Solutionare contestatii proba interviu si afisare rezultate,
 • 08.11.2017-Afisare rezultate finale .
Conditii generale :
 • a)are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si,dupa caz,de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs
 • g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice Diplomă de şcoală sanitară postliceală de specialitate Dosarul de concurs va cuprinde:
 • a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor in specialitate si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea contitiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica ;
 • d) carnetul de munca sau,dupa caz,adeverintele care atesta vechimea in munca ,in meserie si/sau in specialitatea studiilor,in copie ;
 • e) cazierul judiciar ;
 • f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • g) curriculum vitae;
 • h) taxa de inscriere -50 lei
Documentele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea. Dosarele se depun la biroul RUNOS pana la data de 23.10.2017,ora 15.00. Bibliografia si fisa postului sunt afisate la sediul unitatii. Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul RUNOS al Spitalului Regele Carol I Costesti ,secretar comisie concurs Ec.Rada Cristian Liviu .tel.0248673550,interior 18.

DESCARCA ANUNTUL DE AICI ( include tematica si fisa postului )

PUBLICATIE DE CONCURS / 09.10.2017

In conformitate cu aprobarea Consiliului Judetean Arges nr. 15358/26.09.2017

Spitalul Orasenesc “Regele Carol I” cu sediul in orasul Costesti ,Str.Industriei nr.19,jud.Arges in conformitate cu prevederile HG Nr 286/2011 ,cu modificarile si completarile ulterioare, scoate la concurs:

- 1 post de asistent medical generalist debutant PL la Compartimentul Chirurgie Generala ,contract individual de munca pe durata nedeterminata. Concursul consta in trei etape succesive:selectia dosarelor,proba scrisa si proba interviu,iar punctajul final se calculeaza ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si proba interviu. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei interviu.

Calendarul organizarii concursului:

 • 09.10.2017-Publicarea anuntului,
 • 09.10.2017-20.10.2017,ora 15:00-Depunere dosare,
 • 23.10.2017-Selectia dosarelor de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare si afisarea rezultatelor,
 • 24.10.2017-Depunere contestatii selectie dosare concurs,
 • 25.10.2017-Solutionare contestatii selectie dosare de concurs si afisare rezultate,
 • 31.10.2017,ora 10:00-Proba Scrisa ,
 • 31.10.2017-Afisare rezultate proba scrisa,
 • 01.11.2017-Depunere contestatii,
 • 02.11.2017-Solutionare contestatii si afisare rezultate,
 • 03.11.2017,ora 10:00 Sustinerea probei interviu,
 • 03.11.2017-Afisare rezultate proba interviu,
 • 06.11.2017-Depunere contestatii,
 • 07.11.2017-Solutionare contestatii proba interviu si afisare rezultate,
 • 07.11.2017-Afisare rezultate finale .
Conditii generale :
 • a)are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplina de exercitiu;
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 • f) indeplineste conditiile de studii si,dupa caz,de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs
 • g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Conditii specifice Diplomă de şcoală sanitară postliceală de specialitate Dosarul de concurs va cuprinde:
 • a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor in specialitate si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ,precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea contitiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica ;
 • d) carnetul de munca sau,dupa caz,adeverintele care atesta vechimea in munca ,in meserie si/sau in specialitatea studiilor,in copie ;
 • e) cazierul judiciar ;
 • f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • g) curriculum vitae;
 • h) taxa de inscriere -50 lei
Documentele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea. Dosarele se depun la biroul RUNOS pana la data de 20.10.2017,ora 15.00. Bibliografia si fisa postului sunt afisate la sediul unitatii. Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul RUNOS al Spitalului Regele Carol I Costesti ,secretar comisie concurs Ec.Rada Cristian Liviu .tel.0248673550,interior 18.

DESCARCA ANUNTUL DE AICI ( include tematica si fisa postului )

ANUNT Nr.7740/02.10.20

In conformitate cu prevederile Ordinului .MSF nr 869/2015 ,cu modificarile si completarile ulterioare,art.3,alin 4 din Anexa 1 si aprobarea Consiliului Judetean Arges cu adresa numarul 6515/02.05.2017 ,Spitalul Orasenesc Regele Carol I Costesti scoate la concurs un post de medic specialist chirurgie generala la compartimentul chirurgie generala din cadrul Spitalului Orasenesc “Regele Carol I” Costesti,judetul Arges.

La concurs se pot inscrie medici secialisti in specialitatea chirurgie generala .

Dosarul de inscriere va cuprinde urmatoarele :

 • a) cerere in care se va mentiona postul pe care doreste sa concureze,
 • b) copie diploma de medic si adeverinta /certificat de confirmare in grad profesional,
 • c) copie a Certificatului Colegiului Medicilor cu viza pe anul in curs,
 • d) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art 447,alin (1) ,lit e) sau f),la art.531 alin.(1) lit.d) ori e),respectiv la art.618 alin (1) lit.d) ori e) din Legea nr 95/2005 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile ulterioare
 • e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut la anexa 3 la ordin ,
 • f) cazier judiciar,
 • g) certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza ,
 • h) chitanta de plata a taxei de concurs.
 • i) copia actului de identitate
Taxa de concurs este de 150 lei. Tematicile si bibliografia pentru aceste posturi se pot obtine de la biroul RUNOS al Spitalului Orasenesc Regele Carol I Costesti. Inscrierile se fac la biroul RUNOS al Spitalului Regele Carol I Costesti in termen de 15 zile de la aparitia publicatiei in revista “Viata Medicala”,iar concursul se va desfasura dupa 30 de zile de la aparitia publicatiei. Relatii suplimentare se obtin de la Biroul RUNOS al Spitalului Regele Carol I Costesti,tel 0248 673 550.

ANUNT

01.08.2017
In conformitate cu prevederile Ordinului .MSF nr 869/2015 ,cu modificarile si completarile ulterioare,art.3,alin 4 din Anexa 1 si aprobarea Consiliului Judetean Arges cu adresa numarul 13140/06.09.2016 ,Spiatalul Orasenesc Regele Carol I Costesti scoate la concurs urmatoarele posturi publicate si ramase neocupate :

 1. Medic in specialitatea medicina interna -Sectia Medicina Interna ,
 2. Medic in specialitatea obstetrica ginecologie -Sectia OG ,
 3. Medic in specialitatea urologie –Compartiment Urologie,
 4. in cadrul Spitalului Orasenesc “Regele Carol I” Costesti,judetul Arges.
La concurs se pot inscrie medici in specialitatile:medicina interna,obstetrica ginecologie,MG/MF si urologie . Dosarul de inscriere va cuprinde urmatoarele :
 1. cerere in care se va mentiona postul pe care doreste sa concureze,
 2. copie diploma de medic si adeverinta /certificat de confirmare in grad profesional,
 3. copie a Certificatului Colegiului Medicilor cu viza pe anul in curs,
 4. dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art 447,alin (1) ,lit e) sau f),la art.531 alin.(1) lit.d) ori e),respectiv la art.618 alin (1) lit.d) ori e) din Legea nr 95/2005 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile ulterioare
 5. acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut la anexa 3 la ordin ,
 6. cazier judiciar,
 7. certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza ,
 8. chitanta de plata a taxei de concurs.
 9. copia actului de identitate
Taxa de concurs este de 150 lei.

Tematicile si bibliografia pentru aceste posturi se pot obtine de la biroul RUNOS al Spitalului Orasenesc Regele Carol I Costesti. Inscrierile se fac la biroul RUNOS al Spitalului Regele Carol I Costesti in termen de 15 zile de la aparitia publicatiei,iar concursul se va desfasura dupa 30 de zile de la aparitia publicatiei.

Relatii suplimentare se obtin de la Biroul RUNOS al Spitalului Regele Carol I Costesti,tel 0248 673 550.

MANAGER Dr.Minca Razvan Catalin

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

( Spitalul Regele Carol I Costesti )

To top